woensdag 16 juli 2014

Looking backAn English version between the pictures.

"Although time seems to fly, it never travels faster than one day at a time. Each day is a new opportunity to live your life to the fullest." (Steve Maraboli)


Soms kom ik er niet aan toe om een post te maken. De narigheid met mijn pc, waardoor ik nauwelijks op jullie blogs kon reageren, heeft veel tijd gekost. Nadat ik ben overgestapt naar een andere browser is dat inmiddels verbeterd. Naast alle normale werkzaamheden vraagt de tuin, zoals ik al eerder schreef, in de zomer ook veel aandacht en de tijd lijkt voorbij te vliegen.

Ondertussen fotografeer ik regelmatig, maar de foto’s blijven ongebruikt in de digitale mapjes zitten. Een paar dagen met wat regenachtig weer hielpen om de draad weer op te pakken.

Hieronder een verzameling van de afgelopen weken.

Het Zeeuws Knoopje staat uitbundig te bloeien en ik kon het niet nalaten om dat te fotograferen. Tenslotte heb ik mijn hart nou eenmaal aan bloemen verpand.


Zeeuws Knoopje (Astrantia)

Sometimes I don't have enough time to make a new post. The troubles with my computer, through which loading your posts seemed to take forever, consumed a lot of my time. After I switched to another browser, loading has now improved. Besides all the regular work, the garden, as I wrote earlier, is very time consuming in the summer and time seems to fly.

Meanwhile, I photograph regularly, but the photos remain unused in the digital folders. A few days with some rainy weather helped to find a new start.

Here a collection of the past weeks.

The Great Masterwort (Astrantia) blooms abundantly and I could not resist the temptation to photograph it. After all, I am fond of flowers.


Groot koolwitje (Pieris brassicae)

De Buddleja (vlinderstruik), waarvoor ik vorig jaar op een fotografisch geschikt plekje ruimte in de tuin maakte, doet zijn werk. Vlinders, hommels en zweefvliegen vliegen af en aan, blij met dit goede initiatief. Als tegenprestatie geven ze géén gehoor aan mijn verzoek om iets langer te blijven zitten, zodat ik ze mooi kan fotograferen. Vaak moet ik het doen met één shot.

The Buddleja (butterfly bush), which I planted last year on a photographic suitable spot in the garden, does its work. Butterflies, bumblebees and hoverflies fly back and forth, pleased with this good initiative of planting the shrub. In return, they DON'T respond to my request to stay a little longer on a flower, so that I can photograph them nicely. Often I only have one chance for a shot. 


Argusvlinder (Lasiommata megera). 

Vorig jaar gefotografeerd, maar dit jaar nog niet gezien. Photographed last year. I still haven't seen the butterfly this year.

Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album) op de muurbloem  'Bowles Mauve'

Jammer van dat overbelichte bloemetje. Toch nog maar eens proberen. Too bad, the flower is a bit over exposed. 


Kleine vos (Aglais urticae) op de Lavendel

Dagpauwoog (Aglais io)

Dagpauwoog (Aglais io)

Atalanta (Vanessa atalanta)

Een dagje fietsen door de duinen leverde dit parende paartje Sint Jansvlinders op. Aangezien mijn man geen fotograaf is, wilde ik niet teveel tijd aan fotograferen besteden, dus bleef het hierbij. Bovendien waaide het hard. Maar o, wat zag ik veel moois.

A day cycling through the dunes produces the picture of this mating pair Six-spot Burnets. As my husband is not a photographer, I didn't want to spend too much time shooting, so this is my only remaining picture. Moreover, the wind blew hard. But oh .......  I saw so many beautiful things there. 


Sint-Jansvlinder (Zygaena filipendulae)

Tenslotte nog een paar foto’s van een Soldaatje dat beslist boven in het Heermoes moest gaan kijken naar ..... tja, naar wat?

Finally, a few pictures of a beetle that decides to climb up the Horsetail to look at .....  yes, at what?

Soldaatje of Rode Weekschildkever(Rhagonycha fulva)

Soldaatje of Rode Weekschildkever(Rhagonycha fulva)

Soldaatje of Rode Weekschildkever(Rhagonycha fulva)

Soldaatje of Rode Weekschildkever(Rhagonycha fulva)

Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor de grote hoeveelheid reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Bijen.....eh......Hommels". Ik ben behoorlijk achter met het bekijken van jullie foto's, maar dat komt weer goed in de komende tijd. Wel heb ik besloten zelf wat minder nieuwe blogs te plaatsen, omdat ik chronisch tijd tekort kom.

Thanks to all my friends abroad for your enormous amounts of spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. I am way behind in visiting your blogs, but I'll try to visit you asap. 


Groetjes/ Greetings from the Netherlands, Joke
woensdag 2 juli 2014

Bijen ....... eh..... hommelsAn English version between the pictures


Vorig jaar was ik al eens begonnen om een mooie serie van bijen te maken. In mijn tuin heb ik inmiddels veel bijen- en vlinderplanten staan. Ze worden druk bezocht en het moest dus niet zo moeilijk zijn om een mooie serie te maken. Maar wat zijn die beestjes snel. Ondertussen verdiepte ik me in de verschillende soorten die ik zag rondvliegen. Nadat ik nog eens goed gekeken en gezocht had bleken mijn “bijen” allemaal “hommels” te zijn. Echte bijen zag ik nergens.


Akkerhommel (Bombus pascuorum)
Bumble bees and bees

Last year I already started to shoot a series of the bees in my garden. In the meantime I have planted a lot of plants that bees and butterflies love. Especially the Lavender is very popular at this moment and so I was convinced that it should not be too difficult to shoot a nice series. But I was wrong. They move so quickly that shooting is almost impossible. Meanwhile, I studied the different types that I saw flying around. After I had looked thoroughly all my "bees" turned out to be "bumblebees". There were no real bees at all.


Gewone aardhommel (Bombus terrestris)

Om meer over bijen te weten te komen besloot ik me aan te melden voor een mini-bijencursus bij het IVN en zo ging ik een paar weken geleden naar de bijeenkomst. Aansluitend aan het theorie gedeelte volgde een bezoek aan de bijenkast (achter glas). Wat een interessante wereld!

To learn more about bees I decided to sign up for a mini-course about bees and so I went a few weeks ago to a course organized by a local Society for Protection of Nature. Following to the theory section we visited the bee hives (behind glass). What an interesting world!


Gewone aardhommel (Bombus terrestris)

Op de terugweg bekeek ik de wereld met andere ogen. De uitgestrekte aan elkaar grenzende weilanden, maïs- en korenvelden hebben niets te bieden aan een bij, die op zoek is naar nectar en stuifmeel. De bij-vriendelijke klaprozen en korenbloemen, die vroeger overal in de korenvelden stonden, zijn door onkruidbestrijding verdwenen.

On my way back home I looked at the world with different eyes. The huge adjacent meadows, corn and wheat fields have nothing to offer to a bee that is looking for nectar and pollen. The bee-friendly poppies and cornflowers, that stood in the past in the cornfields, are gone due to weed control.
Akkerranden met wilde bloemen helpen de bij alleen aan voedsel als de kast (of het nest) binnen een straal van 4 km te vinden is. Vaak zijn die randen te klein om een bijenvolk te voeden en werken ze pas als meerdere landbouwers samen een lint van randen inzaaien. Maar aangezien de subsidie daarvoor voor de landbouwers is ingetrokken worden de randen in mijn omgeving nu veel minder ingezaaid. Zo jammer.

Narrow strips on de edges of the fields with sown wildflowers will only help the bees when the hives (or nests) stand within a radius of 4 km. These flower strips are often too small to feed a whole colony and they are only a help when all farmers sow together a kind of flower ribbon along their fields. But since the subsidy for the sowing of wildflowers has been withdrawn, less farmers sow them now. Such a shame!
Dat het slecht gaat met de bijenstand in Nederland is geen nieuws natuurlijk. Niet alleen door pesticiden en gebrek aan voedsel, maar ook door de aantasting van de Varroamijt, die hele volken doodt. Een te lang verhaal voor dit blog.

That the bee population is not doing well in the Netherlands is no news of course. Not only by pesticides and a lack of food, but also by the increasing numbers of the Varroa destructor that kills whole bee colonies. A too long story for this post.


Gewone aardhommel (Bombus terrestris)

Voorlopig heb ik alleen hommels gefotografeerd, maar ik ga nog op zoek naar bijen. Binnenkort doe ik een mini-imkercursus, waarbij je na de theorie ook echt “in het pak” gaat. Reuze spannend. Wordt vervolgd!

For now I only photographed bumblebees, but I'm still looking for bees. Soon I will do a mini beekeeper course, where I will really go "in the suit" after the theory. Very exciting. To be continued!


Akkerhommel (Bombus pascuorum)

Akkerhommel (Bombus pascuorum)

Gewone aardhommel (Bombus terrestris)
Foto's zijn vergroot mooier. Klik erop. Enlarged the photos are even more beautiful. Click on the pic.


Allemaal bedankt voor jullie reacties op mijn vorige blog. Ik heb een aantal weken niet gepubliceerd door problemen met Blogger. Als ik jullie blogs wil bekijken duurt het laden daarvan zo lang dat ik wel koffie kan gaan maken. Als ik vervolgens wil reageren begint die narigheid opnieuw. Zo gaat de lol eraf. Voordat ik 5 blogs bekeken heb is de halve dag voorbij. Ik kom dus wel terug maar eerst moeten deze problemen opgelost zijn. In de tussentijd probeer ik jullie blogs te bezoeken.

Thank you all for your comments on my previous post. A few weeks I have not published due to problems with Blogger. When I want to watch your posts loading takes so long that I can make coffee in between. Responding takes a long time again. Watching 5 posts takes half a day. So I'll be back, but first these problems must be solved. In the meantime, I try to visit your blogs.


Groetjes, Greetings from the Netherlands, Joke


dinsdag 3 juni 2014

The making of .........An English version between the picturesVorige week bekeek ik de film Avatar. Het is een fantasiefilm met een thema dat helaas nog steeds zeer actueel is: hebzucht! Voor diegenen die de film (2009) niet kennen een heel korte samenvatting.

Een groep wetenschappers is afgereisd naar de planeet Pandora om er waardevolle bodemschatten te bemachtigen. De planeet wordt bewoond door de Na'vi, die -om hen te beschermen tegen de gevaarlijke dieren- in een grote boom wonen, die nou net bovenop de mineralen staat. De wetenschappers besluiten de totale samenleving te vernietigen, zodat de mineralen uit de grond gehaald kunnen worden. Uiteindelijk loopt alles nog redelijk goed af.

Het verhaal van de film is boeiend, maar mijn bewondering gaat vooral uit naar de prachtige landschappen en fantasiedieren op de planeet. Zo is er een heel grote heilige, feeëriek verlichte en sprookjesachtig mooie roze boom -een soort treurwilg- waaronder de Na'vi hun goden aanroepen en met hun voorouders kunnen praten.


Tree of Souls uit Avatar (internet)

Last week I watched the movie Avatar. It is a fantasy film with a theme that unfortunately still is very topical: greed! For those who don't know the film (2009) is here a very brief summary.

A group of scientists has traveled to the planet Pandora in order to obtain valuable mineral resources. The planet is inhabited by the Na'vi, who  -to protect them against dangerous animals- are living in a large tree, that just stands above the minerals. The scientists decide to destroy the whole community, so that they can dig up the minerals. In the end, everything turns out reasonable well .

The story of the film is fascinating, but my admiration goes to the beautiful landscapes and fantasy animals on the planet. There is for example a very large sacred, enchanting, lit, pink weeping willow tree, where the Na'vi pray to their gods and talk with their ancestors


Langs het pad waren rietpluimen door de regen omgevallen

Vaste lezers van mijn blog weten dat ik veel in de lokale heemtuin kom. Toen ik daar van de week liep, zag ik plotseling iets dat mij herinnerde aan de roze boom uit de film. Ik zou alleen nog wat met de kleur moeten toveren. In tegenstelling tot mijn andere foto’s zijn de laatste drie foto’s dan ook bewerkt. Al met al heb ik veel plezier beleefd aan het maken van dit blog, zowel aan het bedenken als aan het zodanig fotograferen dat ik de foto’s ook kon gebruiken voor mijn doel. Alhoewel de film mij inspireerde zijn de foto’s uiteindelijk een vrije invulling van het thema geworden.

Regular readers of my blog know that I'm often in the local botanical garden. When I was there recently, I suddenly saw something that reminded me of the pink tree from the movie. I would only have to change the colors. Unlike my other photos the last three pictures are edited. I have had a lot of fun to create this post. Although the film inspired me, the pictures have eventually become a free interpretation of the theme.
Boven: dit was wat ik zag ..............
Beneden: ............. en na wat stoeien met het fotobewerkingsprogramma werd het zo:

Above : This is what I saw ..............
Below: ............. and after some playing around with the photo editing program it resulted in this:
Afgelopen week heb ik weinig tijd voor fotograferen gehad. Ik heb een digitaal fotoboek "The Fascinating Nature" gemaakt met mijn mooiste foto's. Nog een aardig tijdrovend werkje en ik ben ook nog niet klaar met vullen. Diegenen die een kijkje willen nemen kunnen HIER klikken.

Last week I had little time for shooting. I have made a digital photo book "The Fascinating Nature" containing my best pictures. A time consuming job and I'm not done yet with filling it. Those who want to take a look can click HERE.

Allemaal bedankt voor jullie reacties en lovende woorden op mijn vorige blog "Morgenster". Ik stel het erg op prijs dat jullie regelmatig tijd vrij maken om een reactie achter te laten. Uit ervaring weet ik dat dat veel tijd kost. Daarom dit extra bedankje.

Thank you all for your comments and kind words on my previous post. I really appreciate that you regularly find some time to leave your comment. I know from experience that it takes a lot of time. Thanks again.

Groetjes/Greetings from the Netherlands, Joke