vrijdag 28 maart 2014

Straatfotografie op de KermisAn English version after the first series of photographs


Voor dit blog wijk ik een keer af van mijn favoriete onderwerp: de natuur. Ik heb namelijk nog een passie: “straatfotografie”. De eerste keer dat ik dat soort foto’s ging maken vond ik best eng. Je gaat tenslotte mensen fotograferen zonder eerst hun toestemming te vragen. Maar aangezien ik niet geïnteresseerd was in geposeerde, maar juist in ongedwongen foto’s, waagde ik de stap. 

“Straatfotografie” is meer dan alleen een foto die “op straat” genomen is. De foto vertelt iets dat niet met woorden uitgelegd hoeft te worden. De eerste serie maakte ik vorig jaar op Koninginnedag. Er waren veel mensen op straat en het was prachtig weer. Dat moest toch niet al te moeilijk worden. Maar wat viel dat tegen, want wat is nou leuk om te fotograferen en vertelt iets? Het lijkt allemaal zo simpel. Ik merkte al snel dat ook dit soort fotografie makkelijker wordt naarmate je ervaring toeneemt en met een goede voorbereiding (waar ga ik fotograferen, welke situaties lenen zich er het beste voor etc.). 

Deze serie geeft een impressie van de grote kermis waar ik vorige week fotografeerde. Niet alle foto’s vallen exact onder “straatfotografie”. Ik heb ook een paar kakelbonte kermisbeelden toegevoegd om de sfeer over te brengen. Andere foto’s zijn te zien op “Straatfotografie” (rechtsboven onder het kopje “Pagina’s”).


For this post I deviate for once from my usual subject: nature. Besides "nature" I have another passion: "street photography". The first time I took that kind of pictures I found it pretty scary. After all I intended to photograph people without first asking their permission. But as I’m not interested in posed, but only in natural photos, I took the plunge.

"Street Photography" is more than just a photo taken "in the street". The picture itself has to tell something without the need to explain it with words. Last year at Queen's Day, a Dutch holiday, I took the first series. The sundrenched children's flea market attracted many people. So the circumstances were fantastic and it should be easy to shoot great pictures. But the opposite was true. What's for example funny to photograph and tells at the same time a story? It all seems so simple. I soon realized that this kind of photography gets easier with increasing experience and a good preparation (where do I go to photograph?, what situations lend themselves best to it?) . 

This series shows you an impression of the great fair where I photographed last week. Not all pictures are exactly "street photography". I've also added a few colourful fair images to explain the atmosphere. You can find more photos in "Street Photography/Straatfotografie" (on the right side under "Pages/Pagina's").

Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


In mijn volgende blog weer natuurfoto's. Allemaal bedankt voor jullie reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "The fascinating meadow". 

Next time nature photos again. Thanks to all my friends abroad for their spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. I hope we keep in touch. Of course I will visit you on your own blog.


Groetjes/Greetings from the Netherlands, Joke
vrijdag 21 maart 2014

The Fascinating Meadow


An English version after the first series of pictures


Langzaam kleuren de weilanden lichtgroen. Groeilustige uitlopers van grashalmen geven ze een frisse aanblik en overal waar je kijkt is het duidelijk dat de natuur ontwaakt. Voorzichtig openen allerlei wilde bloemen hun knopjes en degene die er oog voor heeft ziet dat de weilanden ineens niet alleen meer groen zijn. Paarsroze Dovenetel (Lamium purpureum) bloeit vrolijk tussen de grassprieten en laag bij de grond staat de lichtblauwe Ereprijs (Veronica). De frêle bloempjes zijn zo klein dat je ze makkelijk over het hoofd ziet. Maar als je je iets dieper buigt valt hun schoonheid je onmiddellijk op. Het Speenkruid (Ficaria verna) voelt zich duidelijk belangrijker. Het steekt in fel geel ver boven de blauwe bloempjes uit. Een zacht briesje blaast tegen de gele kelkblaadje. De slimme Ereprijs staat comfortabel in hun windschaduw.

Terwijl ik bezig ben om te proberen de bloemen samen met hun omgeving, diep tussen de grassprieten, te fotograferen hoor ik een zacht gezoem. Een paar hommels en een zweefvlieg hebben kennelijk de honing in de Dovenetel gevonden. Als ik opkijk zie ik ook de eerste vlinders fladderen. Het zijn Kleine Vossen (Aglais urticae), die na de overwintering nu weer actief zijn geworden. Ik probeer ze te overreden om op een mooi fotogeniek bloemetje te gaan zitten, maar ze trekken zich niets van me aan. Als ik ze dreig dat ze dan niet op de foto komen, vliegen ze meteen helemaal weg.

Na deze gemiste kans besluit ik ook maar te stoppen met fotograferen. Volgende keer zijn er beslist weer nieuwe kansen en uitdagingen. Uiteindelijk begint de lente pas.
Op de eerste 2 foto's Speenkruid ((Ficaria verna).
Slowly the meadows color light green. Enthousiastic shoots of grass give them a fresh look and it's obvious that -wherever you look- nature awakens. Carefully all kinds of wildflowers open their buds and those who pay attention see that the meadows are suddenly not just green anymore. Purple Deadnettle (Lamium purpureum) stand cheerful between the blades of grass and close to the ground blooms the light blue Veronica. The delicate flowers are so small that they are easily overlooked. But when you bend deeper you will see their beauty immediately. The Lesser Celandine (Ficaria verna) feels itself evidently more important. It rises with bright yellow flowers high above the little blue blooms. A soft breeze blows against the yellow petals. The smart Veronica stands comfortably in their protective wind shadow.

While I 'm trying to photograph the flowers together with their natual habitat, deep between the blades of grass,  I hear a soft hum. A few bumblebees and a drone fly have apparently found the honey in the Purple Deadnettle. When I look up from my camera, I also see the first butterflies flutter. Small Tortoiseshells (Aglais urticae), that have become active again after hibernation. I try to persuade them to sit down on a nice photogenic flower, but they don't care. When I threaten that I won't photograph them, they fly straight away.

After this missed opportunity I decide to end my photoshoot. Next time there are certainly new opportunities and challenges. After all spring has just begun.
Boven: Veronica, hieronder: Dovenetel (Lamium purpureum)

Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor jullie reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "De (water)vogel en de fotograaf". De acrobatische Stormmeeuw en de 3 Kuifeendjes op een rij waren het meest favoriet.

Thanks to all my friends abroad for their spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. Most favorite were the photos of the acrobatic Common Gull and the 3 Tufted Ducks in a row. I hope we keep in touch. Of course I will visit you on your own blog.


Groetjes/Greetings from the Netherlands, Joke


vrijdag 14 maart 2014

De (water)vogel en de fotograaf
An English version after the first series of pictures


Vastbesloten om weer eens een vogel-fotoshoot te maken ga ik de deur uit. Het is rustig in de polder en ik overweeg waar ik het beste kan gaan fotograferen. Veel van de sloten in mijn omgeving liggen zo’n 1½ meter lager dan de wegen en dijken. Bovendien zijn de kanten veel te steil om naar beneden te lopen voor een mooi laag standpunt. Geen goede optie dus.

Langs het dorp loopt echter ook een ringsloot waarnaast een smalle polderweg op dezelfde hoogte ligt. Het is een vrij brede en kilometers lange sloot die vroeger diende voor het goederenvervoer door trekschuiten. Nu is de sloot voornamelijk belangrijk voor de afwatering van de omliggende polders. De rust lokt veel (water)vogels en voor vis-eters is het een paradijs. Weliswaar zitten er geen bijzondere vogels, maar het is een goed gebied om wat te oefenen.

Ik wil mijn aandacht voornamelijk richten op een goede belichting zodat de doortekening en details in het verenkleed behouden blijven. Omdat ik dit soort fotografie met mijn camera alleen bij voldoende licht -liefst zonnig weer- kan doen, is de belichting meteen ook het moeilijkste. Veel (water)vogels hebben witte delen in hun verenkleed die met een beetje minder zon mooier te fotograferen zijn. Aan de andere kant is het ook een uitdaging en hoewel er altijd iets te verbeteren valt, mochten onderstaande foto’s op mijn blog.


Kuifeend (Aythya fuligula) vrouwtje/female

Kuifeend (Aythya fuligula) mannetje/male

Kuifeend (Aythya fuligula) vrouwtje/female

Kuifeend (Aythya fuligula) mannetje/male

Determined to shoot once again some (water)bird pictures I leave home. It is quiet in the polder and I consider where I can take these pictures the best. Many of the ditches in my area are about 1½ meter (60 inch) lower than the roads and dikes. Moreover, the sides are much too steep to walk down to find a nice low position. So this is not a good option.

Along the village runs a circulair ditch. The narrow polder road next to it is at the same height. It's a pretty wide and kilometers long ditch that was used in the past for the carriage of goods by track boats. Nowadays it is especially important for the drainage of the surrounding polders. The tranquility attracts many (water) birds and it is a paradise for birds that eat fish. Although I have never seen rare birds there, it is a good area to practise bird photography.

My purpose is to focus primarily on proper exposure so that the pattern and details in the plumage will be retained in the picture. Because I can only do this kind of photography with my camera in light or sunny weather, exposure is one of the most difficult parts. Many (water) birds have white spots in their plumage that need to be photographed with a bit less sun. On the other hand, it is also a challenge to get it right, and although there is always something that can be improved, I found these pictures good enough to show on my blog.


Stormmeeuw (Larus canus)

Stormmeeuw (Larus canus)

Meerkoet (Fulica atra)

Wilde eend (Anas platyrhynchos) mannetje/male

Fuut (Podiceps cristatus)

Scholekster (Haematopus ostralegus)

Wilde eend (Anas platyrhynchos) vrouwtje/female en Scholekster (Haematopus ostralegus)

Zilvermeeuw (Larus argentatus)

Zilvermeeuw (Larus argentatus)

Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor jullie reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Ogen tekort". Foto 6 (de rode Hamamelis) en de laatste foto (het sneeuwklokje) uit die serie waren het meest favoriet. 

Thanks to all my friends abroad for their spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. Most favorite were photo 6 (the red hamamelis) and  the last one of the snowdrop. I hope we keep in touch. Of course I will visit you on your own blog.


Groetjes/Greetings from the Netherlands, Jokezaterdag 8 maart 2014

Ogen tekortHet charmeoffensief van de natuur heeft zijn uitwerking niet gemist. Door het zonnige en warme weer van de laatste dagen bloeit er overal ineens van alles. Ik weet gewoon niet wat ik het eerste zal fotograferen. Dit is puur genieten.

The charm offensive of nature has not missed its effect. Due to the sunshine and great weather of the last days suddenly flowers bloom everywhere. I don't know what to photograph first. This is pure delight.


Helleborus

De Helleborussen, die in mijn vorige blog zo prachtig als voor- en achtergrond voor de sneeuwklokjes dienden, staan nu volop in bloei. Het is een moeilijke plant om te fotograferen. Een wirwar van bloemen maakt het bijna onmogelijk om een bloem fotografisch te isoleren en bovendien staan de planten erg dicht op elkaar. Ik besluit de Helleborus maar even met rust te laten. 

The Hellebores, which I have used in my previous blog as stunning fore- and background for the snowdrops, are now in full bloom. It is a difficult plant to photograph. A tangle of flowers makes it almost impossible to isolate a flower photographically and moreover, the plants stand very close together. I decide to leave the Hellebore and go on with something else.


Helleborus

Terwijl de Toverhazelaar (Hamamelis), jaarlijks één van de eerste bloeiers, nog de laatste bloemen opent, zijn ook de bloemen van de Japanse sierkwee (Chaenomeles) en de Schijnhazelaar (Corylopsis) inmiddels open. Wat een weelde. Van alle andere bloeiende bloemen geniet ik zonder die te fotograferen. Het zijn er gewoon teveel en ondertussen ben ik ook nog met de (water)vogels bezig. Voor volgend jaar blijven er dus nog genoeg uitdagingen over.

While the Witch hazel (Hamamelis), annually one of the earliest bloomers, still opens the last flowers, the flowers of the Japanese quince (Chaenomeles) and the Corylopsis are also open now. What an abundance. I enjoy all other blooming flowers without photographing them. There are just too many and in the meantime I am busy trying to photograph (water)birds as well. Plenty of challenges left for next year!Op deze en onderstaande 3 foto de Hamamelis. 
On this and the following 3 pictures the Hamamelis in different varieties.Schijnhazelaar (Corylopsis)

Japanse sierkwee/Japanese quince (Chaenomeles)


En omdat ik het niet laten kan nog een foto van de sneeuwklokjes, maar nu in een andere setting. Because it is so much fun to photograph, at the end another photo of the snowdrops in another composition.Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor jullie reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Invitation to Spring". De eerste foto uit die serie was het meest favoriet. Ook bedankt voor jullie complimenten over de tekst. Schrijven vind ik erg leuk om te doen, maar niet altijd heb ik de tijd en inspiratie daarvoor. 

Thanks to all my friends abroad for their spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. Most favorite was the first picture. I hope we keep in touch. Of course I will visit you on your own blog.


Groetjes/Greetings from the Netherlands, Joke

maandag 3 maart 2014

Invitation to Spring
An English version after the first series of pictures


Voor iedereen die genoeg heeft van alle regen, wind en het grijze weer is de natuur nu overgestapt op een charme-offensief. Alsof ze weet dat deze winter voor velen een teleurstelling was heeft ze alle zeilen bijgezet om ons vrolijk te stemmen. De saaie winterkleuren worden haastig doorbroken met prachtige pasteltintjes van de -een maand te vroeg bloeiende- bomen, struiken en voorjaarsbloemen.

Parmantig staan sneeuwklokjes in groepjes dicht bij elkaar. Hun kopjes nog gesloten. Ze lijken niet erg toeschietelijk om mij als fotograaf met mijn camera toe te laten tot hun wereld. De eerste foto’s die ik maak laten dan ook niets anders zien dan een vastlegging van hun bestaan. Doodse beelden die geen enkel gevoel van schoonheid oproepen en eindigen in de prullenbak.

Dichter bij de grond kijk ik opnieuw door de camera. Tussen de zachtroze kleuren van de Helleborus bloemen door zie ik hun inmiddels geopende kelkjes in een waas. Ze komen prachtig in de roze omlijsting tot hun recht. Goedkeurend knikken hun kopjes in de wind, terwijl ik ze met mijn camera vastleg. Na een tijdje verdwijnt de zon en gaat het zachtjes regenen. Het geeft niet, ik ben tevreden. Volgende keer probeer ik weer een andere setting.

For everyone who is tired of all the rain, wind and grey weather here in the Netherlands, nature now comes up with a charm offensive. As if she knows that this winter was for many of us a disappointment she tries everything to brighten up our days. The dull winter colours are hastily mixed with beautiful pastels of the -one month too soon- flowering trees, shrubs and spring bulbs.

Proudly the snowdrops stand in groups close together. Their flowers are still closed. They seem not very willing to allow me as photographer to enter their world with my camera. Therefore the first taken pictures show nothing but an image of their existence. Dull images that don’t evoke a sense of beauty and end up in the trashbin.

Closer to the ground, I look again through the viewfinder of the camera. Through the soft pink colours of the Helleborus flowers I now see the snowdrops in a vague haze. In the meantime the calyxes are opened and the pink frame suits them gorgeously. Approvingly they nod their heads in the wind, while I capture them with my camera. After a while the sun disappears and it starts to drizzle. It doesn't matter, I'm satisfied with the results. Next time I'll try another composition.Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto. 
Ze zijn niet bewerkt. De filtering is puur natuur.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.
They have not been edited. The filtering is natural.


Allemaal bedankt voor jullie reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Een nieuwe poging". De 1e en laatste 4 foto's waren het meest favoriet. Een nieuwe (water)vogelserie komt er zeker, maar eerst zijn de bloemen weer aan de beurt.

Thanks to all my friends abroad for their spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. Most favorite were the first and 4 last pictures. I hope we keep in touch. Of course I will visit you on your own blog.


Groetjes/Greetings from the Netherlands, Joke